មិត្តអ្នកអាន មួយចំនួន ប្រហែលជាបានដឹង ពីវីដេអូមួយបែប ដែលមានចលនា នៅលើរូបភាពធម្មតា មើលទៅប្លែកម៉្យាង ហើយយើងក៏ធ្លាប់ បានឃើញជនជាតិ បរទេសបង្កើត វីដេអូបែប នេះច្រើន ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ ខ្មែរយើង ក៏ចាប់ផ្តើមបង្កើត វីដេអូទាំង នេះដែរ។

ដោយហេតុនៅមានមិត្តអ្នកអាន ច្រើនដែលមិនទាន់ បានស្គាល់ ឬមិនទាន់ដឹង មិនទាន់បាន ប្រើប្រាស់ ទើបយើងចង់ណែនាំ កម្មវិធីដល់អ្នក ទាំងអស់គ្នា អាចទាញយក ទៅប្រើប្រាស់បាន ដើម្បីអាចបង្កើត នូវវីដេអូដែលមាន ចលនានៅលើ រូបភាពធម្មតា មើលទៅគួរ ឲ្យចាប់ អារម្មណ៍។

សម្រាប់មិត្តអ្នកអាន ដែលមិនសូវយល់ថាវីដេអូនេះ បែបណានោះ អ្នកអាចមើល វីដេអូខាងក្រោម ដែលយើងបាន បំលែងទៅ file gif វិញ ដើម្បីឲ្យអ្នក មើលស្រួលយល់ ពីលក្ខណៈ នៃវីដេអូនោះ។

១.កម្មវិធី​ Cinemagraph Pro

ទាញយកសម្រាប់ iOS

 

២.កម្មវិធីLoopsie

ទាញយកសម្រាប់ iOS​​   | ទាញយកសម្រាប់ Android

៣.កម្មវិធីPicoo Camera

ទាញយកសម្រាប់ iOS​​   | ទាញយកសម្រាប់ Android

៤.កម្មវិធី MaskArt

ទាញយកសម្រាប់ iOS​​