ថ្ងៃនេះយើងសូមណែនាំវេបសាយចំនួន 5ដែលលោកអ្នកអាចរក្សាឯកសារផ្ទាល់ខ្លួននៅលើ Internet បាន យ៉ាងមានសុវត្ថិភាព។ ការរក្សាឯកសារនៅលើ​ Internet វាជារឿងសំខាន់មួយដែលជួយសម្រួលយើងក្នុងការ ទុកឯកសារផ្ទាស់ ដែលយើងអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បានវិញគ្រប់ពេលវេលា នៅពេលមាន Internet បាន។
Image result
វេបសាយខាងក្រោមនេះ អាចរក្សា​រឯកសាររបស់លោកអ្នក អោយមានសុវត្ថិភាព នឹងងាយស្រួល យើងអាចរក្សាទុកឯកសារយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយ នឹងងាយស្រួលស្វែងរក​វិញ។ យើងអាចរក្សាទុកឯកសារយើងបាន គ្រប់ប្រភេទ File ដូចជា៖ Document , Videos,MP3, Photo…..ជាដើម ប៉ុន្ដែនៅក្នុង វេបសាយទាំងនេះក៏មានចំនួយកំណត់ទំហំ សម្រាប់ផ្ទុក​ឯកសារយើង​ ផងដែរ។ខាងក្រោមនេះជា Link វេបសាយ នឹងទំហំកំណត់សម្រាប់រក្សាឯកសាយើង ។

១.Google Drive

ជាវេបសាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ដែលអនុញ្ញាតអោយយើង ផ្ទុកឯកសារ​ បានទំហំ 15GB អាចដាក់ File Document , Videos,MP3, Photo….. នឹងអាចទាញយកមប្រើប្រាស់ បាននឹងអាចចែករំលែកទៅកាន់ មិត្ដភក័្ដបាន។ Support ជាមួយ Mobile.

២.Dropbox 

Dropbox គឺជាសេវាកម្ម Cloud Storage ដែលល្អបំផុតនៅលើពិភពលោក។ វាគឺសាមញ្ញក្នុងការប្រើខ្លាំងណាស់និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់ សម្រាប់។ Dropbox បានផ្តល់ទំហំចំនួន 2GB នៃការផ្ទុកពពកឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកប្រើទាំងអស់ ហើយអ្នកអាចរកទំហំបន្ថែមបាន 16GB នៃការផ្ទុកដោយឥតគិតបន្ថែមទៀតដោយការណែនាំមិត្តភក្តិរបស់អ្នកឲ្យប្រើប្រាស់​Dropbox ។

៣.​​OneDrive​​ or Sky Drive

OneDrive គឺជាវេបសាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែរអនុញ្ញាតអោយយើង ផ្ទុកឯកសារ​ បានទំហំ 15GB ដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយយើងអាចរក ទំហំបន្ថែម 5GB ទៀត សម្រាប់ការណែនាំមិត្តភក្តិរបស់អ្នកឲ្យប្រើប្រាស់​ OneDrive.

៤. Mega

លោកអ្នកក៏អាចរក្សាឯកសារ ជាច្រើនផងដែរ ជាមួយ Mega ដែរអនុញ្ញាតអោយយើង ផ្ទុកឯកសារ​ បានទំហំរហូតដល់ 50GB ដោយឥតគិតថ្លៃ អាចដាក់ File Document , Videos,MP3, Photo…..។

៥.Mediafire

Mediafire គឺជាវេបសាយ ផ្ទុកឯកសារដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ នឹងងាយស្រួលក្នុងការទាញយកមកប្រើប្រាស់ វិញបានលឿន។ សម្រាប់​​ Mediafire ដែលអនុញ្ញាតអោយយើង ផ្ទុកឯកសារ​ បានទំហំ 10GB អាចដាក់ File Document , Videos,MP3, Photo….. ហើយយើងអាចរក ទំហំបន្ថែម 32GB ទៀត សម្រាប់ការណែនាំមិត្តភក្តិរបស់អ្នកឲ្យប្រើប្រាស់​ Mediafire.។

សម្រាប់វេបសាយសម្រាប់ រក្សា​រឯកសារក៏មានច្រើនទៀត ដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់ សូមស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯង។