ថ្ងៃនេះដែរយើង សូមលើកយកនូវកម្មវិធី ដែរអាចអោយលោកអ្នកធ្វើការបកប្រែនូវភាសាអ្វីក៏បាន ដោយងាយស្រួលគ្រាន់តែធ្វើការថតនូវពាក្យនៅរួចកម្មវិញនឹងបកប្រែភាសារដែរអ្នកបានថតនោះទៅ ភាសារផ្សេងដែរអ្នកជ្រើសរើស។

ជាធម្មតាបើយើង ចប់បកប្រែភាសារយើងត្រូវ វាយនូវអត្ថបទនោះហើយ យកមកបកប្រែ ប៉ុន្ដែវាចំណាយពេលច្រើនក្នុង ការសរសេរ តែឥលូវនេះ មិនចាំបាច់សរសេរទៀតទេ អ្នកគ្រាន់តែថត នូវកន្លែងអត្ថបទដែរអ្នកចង់បកប្រែ រួចជ្រើសរើសភាសារដែរអ្នកចង់បកប្រែ ដែរមានភាសារជាច្រើនដែរអ្នកអាចធ្វើការបកប្រែប រួមទាំងភាសាខ្មែរយើង ផងដែរ។ប៉ុន្ដែរសម្រាប់ថតភាសារខ្មែរបកប្រែទៅភាសារផ្សេងៗមិនទាន់បាននោះទេ។

កម្មវិធីទី ១ Google Translate

Google Translate គឺជាកម្មវិធីពេញនិយមបំផុត សម្រាប់ធ្វើការបកប្រែនូវភាសារផ្សេងគ្នាក្នុងនៅក៏មានភាសារយើងដែរ មិនត្រឹមតែបកប្រែវាភាសារប៉ុន្នោះទេ វាអាចអានអត្ថបនោះអោយយើងស្ដាប់បានទៀតផង។
ទាញយកនៅទីនេះ | Android
កម្មវិធីទី ២ Camera Translator Text Scaner

មិនខុសពី Goolge Translate នោះទេ គ្រាន់តែវាមានផ្ទៃ Interface ផ្សេងពី Google Translate ហើយវាអាច បកប្រែភាសារផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនផងដែរ រួមទាំង Camera ថតបកប្រែ អានអត្ថបទ នឹងអ្វីដែរពិសេសនោះ កម្មវិធីនេះអាច អោយអ្នកបញ្ចូលនូវ File អត្ថបទ មកបកប្រែបានទៀតផង។
ទាញយកនៅទីនេះ | Android