ថ្ងៃនេះ​ Cambonext Tech សូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបងាយៗ ទាញយកវីឌីអូរពី​ Facebook និង youtube នៅក្នុង កុំព្យូទ័រ ដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្មវិធីអ្វីទាំងអស់​ ដ៏សាមញ​និងងាយស្រួលបំផុត ។​ សម្រាប់លោកអ្នកដែរ​ មិនមានកម្មវិធី Download វីឌីអូរ ឬអ្នកដែរពិបាកនឹងការទាញយកវីឌីអូរ ពី Facebook និង youtube លោកអ្នកអាចសាកល្បងវិធីនេះបាន គ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ប្រភេទកុំព្យូទ័រ។

១.វិធីទាញយកវិឌីអូរពី Facebook

=>ស្វែរកវីឌីអូរ ដែរអ្នកចង់ទាញយក =>ម៉ៅស្ដាំលើវីឌីអូរ រួច Copy URL Video => ចុច Pass នៅលើ Tab ថ្មី ក្នុង Browser => លុបអក្សរwwwចេញជំនួយដោយអក្ស m. Ex(https://www.facebook.com/apageplus/videos/916942611795334/)ប្ដូរទៅជា (https://m.facebook.com/apageplus/videos/916942611795334/) រួចធ្វតាមវីឌីអូរខាងក្រោម។

២.វិធីទាញយកវិឌីអូរពី youtube

=>បើកវីឌីអូរដែរអ្នកចង់ទាញយក​​=>បន្ទាប់មកលុបអក្សរyoutube ទុកតែ yout Ex(https://www.youtube.com/watch?v=NYTTxdqF3KY) ប្ដូរទៅជា (https://www.yout.com/watch?v=NYTTxdqF3KY) រួចធ្វតាមវីឌីអូរខាងក្រោម:


អត្ថបដោយ៖ Vechet ST