ចំណេះដឹងដ៏ពិតប្រាកដនៃការសិក្សានេះគឺសម្រាប់ អ្នករចនា និង​ ស្ថាបត្យករ ដែលទើបនិងចាប់ផ្តើមជាមួយកម្មវិធី Autodesk 3ds Max។ សម្រាប់វគ្គសិក្សានេះ នឹងអាចធ្វើអោយអ្នក ចាប់ផ្តើមស្គាល់និង យល់ពីការប្រើប្រាស់ ។ហើយមានលក្ខណះស្និទស្នាលទៅនឹង 3ds Max, បន្ថែមលើនោះ ក៏ជាជំហានសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមពី 2D Design រហូតដល់ការបង្កើតចេញជាទ្រង់ទ្រាយ 3D ផងដែរ។

ទាញយក​នៅទីនេះ    

ចំណេះដឹងដ៏ពិតប្រាកដនៃការសិក្សានេះគឺសម្រាប់ អ្នករចនា និង​ ស្ថាបត្យករ ដែលទើបនិងចាប់ផ្តើមជាមួយកម្មវិធី Autodesk 3ds Max។ សម្រាប់វគ្គសិក្សានេះ នឹងអាចធ្វើអោយអ្នក ចាប់ផ្តើមស្គាល់និង យល់ពីការប្រើប្រាស់ ។ហើយមានលក្ខណះស្និទស្នាលទៅនឹង 3ds Max, បន្ថែមលើនោះ ក៏ជាជំហានសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមពី 2D Design រហូតដល់ការបង្កើតចេញជាទ្រង់ទ្រាយ 3D ផងដែរ។ ទាញយក​នៅទីនេះ    

0%

User Rating: 4.12 ( 3 votes)