ថ្ងៃនេះយើងសូមណែនាំនូវកម្មវិធីមួយដែរអាចអោយលោកអ្នកធ្វើការ ថតជាវីឌីអូរនៅក្នុងអេក្រងទូរសព្ទ័របស់លោកអ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល ។ ក្នុងplay store នៅមានកម្មវិធីជាច្រើនដែរយើងមិនអាចដឹងអស់ ប៉ុន្ដែយើងសូមលើកយកកម្មវិធី Record Screen មួយដែរល្អ និងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ដែរកម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា “AZ Screen Recorder – No Root” ជាកម្មវិធី Record Screen ដ៏ពេញនិយមមួយដែរមានអ្នកទាញយកទៅប្រើប្រាស់ រាប់លានអ្នកជុំវិញពិភពលោក។

កម្មវិធីនេះអាចអោយយើងធ្វើការថតយកនូវសកម្មភាពក្នុងអេក្រង់ទូរសព្ទ័ដៃយើងបានយ៉ាងងាយ មិនកំណត់ចំនួននាទីសម្រាប់ការថត មិនជាប់ Logo កម្មវិធី ហើយនៅពេលដែរយើងRecorde ចង់យើងអាច រក្សារទុកនូវវីឌីអូរដែរយើងបាន Recorder ឬអាច ដែរប្រែរឬបន្ថែបន្ថយ និយាយទៅយើង ធ្វើការ Edite វីឌីអូរដែរយើង Recorde បានទៀតផង។កម្មវិធីនេះងាយស្រួលក្នុងការទាញយក។

លោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Play Store រួចចុចស្វែងរកពាក្យ “AZ Screen Recorder – No Root” នោះអ្នកនឹងឃើញកម្មវិធីនេះមុនគេនៅលើ Play Store ព្រោះ Rate កម្មវិធីនេះខ្ពស់និងមានអ្នកទាញយកច្រើន ឬ អាចចុចតាម Link ខាងក្រោមនេះ៖

ទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះ | Android
របបៀបទាញយកកម្មវិធី៖