ថ្ងៃនេះយើង សូមណែនាំនូវវេបសាយមួយ​ ដែរល្អសម្រាប់អ្នករៀនផ្នែក Design ដែរក្នុងវេបសាយនេះប្រមូលផ្ដុំទៅដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតល្អៗ​ ជាច្រើន​ ដែរអាចជួយជំរុញនូវកា ច្នៃប្រឌិតគំនិតរបស់យើងអោយ​ កាន់តែមានភាពទាក់ទាញ។សម្រាប់អ្នក​ រៀនផ្នែក​ Design​ សំខាន់បំផុតមានគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មី​ ដែរធ្វើអោយគេមើលទៅមានភាពទាក់ទាញ​ និងចាប់អារម្មណ៍នៅលើស្មាដៃររបស់យើង។

សម្រាប់អ្នកដែរទើបតែរៀន​ ឬអ្នកចេះខ្លះហើយ អាចចូលមើលនៅក្នុងវេបសាយនេះ​ ដែរមានគំរូ​ ផ្សេងនៃការ Design ស្អាតៗដូចជា៖ Logo, Poster, Banner, Name Card និងជាច្រើនទៀត​ ដែលលោកអ្នកអាចធ្វើការស្វែងរក​នៅលើវេបសាយនេះ ហើយថែមទាំងពិសេសលោកអ្នកក៏អាចទាញយកនូវ Source គំរូពីវេបសាយនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយឥតគិតថ្លៃបានទៀតផង។

ដើម្បីចូលទៅកាន់វេបសាយនេះអ្នកគ្រាន់តែវាយ”www.freepik.com” អ្នកនឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗ​ ជាច្រើននៃផ្នែក​ Design នេះ​ ហើយនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយជួយជំរុញនៃគំនិតនៃការ​ Design ពួកយើងនឹងខំស្វែងរកនូវអ្វីដែរថ្មីៗ​ និងល្អសម្រាប់អ្នកបន្ដទៀត។

ទាញយកកម្មវិធី Cambonext Tech សម្រាប់ទូរសព្ទដៃនៅទីនេះ​ទាញយក

ថ្ងៃនេះយើង សូមណែនាំនូវវេបសាយមួយ​ ដែរល្អសម្រាប់អ្នករៀនផ្នែក Design ដែរក្នុងវេបសាយនេះប្រមូលផ្ដុំទៅដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតល្អៗ​ ជាច្រើន​ ដែរអាចជួយជំរុញនូវកា ច្នៃប្រឌិតគំនិតរបស់យើងអោយ​ កាន់តែមានភាពទាក់ទាញ។សម្រាប់អ្នក​ រៀនផ្នែក​ Design​ សំខាន់បំផុតមានគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មី​ ដែរធ្វើអោយគេមើលទៅមានភាពទាក់ទាញ​ និងចាប់អារម្មណ៍នៅលើស្មាដៃររបស់យើង។ សម្រាប់អ្នកដែរទើបតែរៀន​ ឬអ្នកចេះខ្លះហើយ អាចចូលមើលនៅក្នុងវេបសាយនេះ​ ដែរមានគំរូ​ ផ្សេងនៃការ Design ស្អាតៗដូចជា៖ Logo, Poster, Banner, Name Card និងជាច្រើនទៀត​ ដែលលោកអ្នកអាចធ្វើការស្វែងរក​នៅលើវេបសាយនេះ ហើយថែមទាំងពិសេសលោកអ្នកក៏អាចទាញយកនូវ Source គំរូពីវេបសាយនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយឥតគិតថ្លៃបានទៀតផង។ ដើម្បីចូលទៅកាន់វេបសាយនេះអ្នកគ្រាន់តែវាយ”www.freepik.com” អ្នកនឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗ​ ជាច្រើននៃផ្នែក​ Design នេះ​ ហើយនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយជួយជំរុញនៃគំនិតនៃការ​ Design ពួកយើងនឹងខំស្វែងរកនូវអ្វីដែរថ្មីៗ​ និងល្អសម្រាប់អ្នកបន្ដទៀត។ ទាញយកកម្មវិធី Cambonext Tech សម្រាប់ទូរសព្ទដៃ​ នៅទីនេះ​ទាញយក

0%

User Rating: 3.8 ( 2 votes)