ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័របច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា​ នេះជាគេហទំព័របច្ចេកវិទ្យាជាភាសារខ្មែរ​​ លោកអ្នកអាចធ្វើការតាមដាននូវពត៏មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា​ គន្លឹខ្លីៗទាក់ទង់នឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច។​ កាន់តែពិសេសលោកអ្នកធ្វើការចែករំលែកនូវចំណេះដឹង​ របស់លោកអ្នកទៅកាន់មនុស្សជាច្រើន​ អោយបានស្គាល់នឹងដឹង​ នូវពត៏មានបច្ចេកវិទ្យា លោកអ្នកនិពន្ធទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា​ នឹងគន្លឹថ្មី​ ផូសនៅលើគេហទំព័រនេះបានយ៉ាងងាយស្រួល។

ទំនាក់ទំនង៖ +855 93 840 726 – 18 985 3444
អីុម៉ែល៖ info@apageplus.com
Website ៖ https://dev.apageplus.com/