សំរាប់ CorelDraw មិនខុសពី Adobe Illustrator ប៉ុន្មាននោះទេ ។ សៀវភៅនេះមានពន្យល់ពីTool នីមួយៗ នឹងរបៀបប្រើប្រាស់របស់Tools នីមួយៗផងដែរ យើងប្រើប្រាស់  Adobe Illustrator សម្រាប់គូររូបភាពគំនូរជីវជល បង្កើត LOGO ក្រុមហ៊ុន នឹង សម្រាប់ព្រីនរូបភាពលក្ខណៈខ្នាតធំ មិនអោយបែក ផងដែរ។

ទាញយកនៅទីនេះ