នេះជា Dictionary បច្ចេកវិទ្យា English – Khmer សម្រាប់អ្នកសិក្សាផ្នែក ពត៏មានវិទ្យា នៅក្នុងនេះ មានពន្យល់ពាក្យ ទាក់ទង់នឹង បច្ចេករិទ្យា កុំព្យូទ័រ ភាសារសរសេកូដ នឹងពាក្យ គន្លឹះផ្សេងៗទៀត ទាក់ទងបច្ចេកវិទ្យា នឹងកម្មវិធីផ្សេងៗ។សង្ឈឹមថា សៀវភៅនេះអាចជាជំនួយខ្លះក្នុងការសិក្សា ជាពិសេសនៅអ្នកសិក្សាផ្នែក ពត៏មានវិទ្យាដែរត្រូវទាក់ទង នឹងពាក្យក្នងសៀវភៅនេះផងដែរ ។ទាញយកនៅទីនេះ

នេះជា Dictionary បច្ចេកវិទ្យា English – Khmer សម្រាប់អ្នកសិក្សាផ្នែក ពត៏មានវិទ្យា នៅក្នុងនេះ មានពន្យល់ពាក្យ ទាក់ទង់នឹង បច្ចេករិទ្យា កុំព្យូទ័រ ភាសារសរសេកូដ នឹងពាក្យ គន្លឹះផ្សេងៗទៀត ទាក់ទងបច្ចេកវិទ្យា នឹងកម្មវិធីផ្សេងៗ។សង្ឈឹមថា សៀវភៅនេះអាចជាជំនួយខ្លះក្នុងការសិក្សា ជាពិសេសនៅអ្នកសិក្សាផ្នែក ពត៏មានវិទ្យាដែរត្រូវទាក់ទង នឹងពាក្យក្នងសៀវភៅនេះផងដែរ ។ ទាញយកនៅទីនេះ

0%

User Rating: 3.3 ( 4 votes)