ថ្ងៃនេះគេហទំព័រ Cambonext Tech នឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នានូវ Extensions មួយដែរអាចអោយលោកអ្នកធ្វើការទាញយកវិឌីអូរ ពីFacebookបានយ៉ាងងាយស្រួលនឹងដោយស៊េរី។សម្រាប់អ្នកដែរចូលចិត្ដទាញយក Videos ផ្សេងៗចេញពីFacebook នឹងកាន់តែងាយស្រួលជាមួយExtensions មួយនេះ។

ដែរ Extensions មួយនេះលោកអ្នកអាចដំណើងវានៅលើ Chrome Browser របស់លោកអ្នកបាន មិនចំបាច់រើសប្រពន្ធ័រប្រតិបត្ដិការ Windows ឬ Mac នោះទេ ហើយក៏មានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំណើងនោះដែ។ដែរលោកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ ៖ ចុចទីនេះ 

បន្ទាប់មក ចុចពាក្យ ” Added to Chrome” រួចចុចពាក្យ “Added” រងចាំការinstall រួចរាល់ និងធ្វើការ Restart Chrome Browser ជាកាស្រេច។

ដើម្បីទាញវិឌីអូរក្នុង Facebook គ្រាន់តែបើវវីឌីអូរដែរអ្នកចង់ទាញ ចុចពាក្យ “Download” នៅខាងលើវីឌីអូរដូចរូប៖

បន្ទាប់មកទៀតនឹងចូលទៅកាន់កន្លែងសម្រាប់អោយអ្នកជ្រើសរើសទំហំទាញយក Video រួចចុចយកជាស្រេច៖