នេះជាកម្មវិធីកម្មវិធី Screen Recorder ល្អបំផុតសម្រាប់ Computer ហើយងាយស្រួលប្រើ វាអាច Recorder Computer បានច្បាស់ល្អ នឹងលឿន កម្មវិធី ងាយស្រួលដំឡើង មិនត្រូវការ Crack ឫ Serial Number ឡើយ ហើយវាអាច ថតលក្ខណៈរូបភាព នឹងបានគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងត្រូវការ ។ កម្មវិធីនេះ មិនជាប់ Ads ដែលធ្វើអោយមានភាពរញេរញៃឡើយ ។


ទាញយកនៅទីនេះ