ដើម្បីបង្កើតវេបសាយមួយអោយមើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាត គឺយើងចាំបាច់ត្រូវចេះ CSS ហើយនេះជាសៀវភៅ HTML5 & CSS ជាភាសារខ្មែរអាចជួយអោយយើងបង្កើតវេបសាយមួយដោយស្រស់ស្អាត នៅក្នុងនេះ មានរូមន្ដ និយមន័យ នឹងគន្លឹងក្នុងការសរសេរកូដ ផងដែរ។

ទាញយកឥតគិតថ្លៃខាងក្រោមនេះ ៖

ទាញយកឥតគិតថ្លៃ HTML5ទាញយកឥតគិតថ្លៃ CSS

ដើម្បីបង្កើតវេបសាយមួយអោយមើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាត គឺយើងចាំបាច់ត្រូវចេះ CSS ហើយនេះជាសៀវភៅ HTML5 & CSS ជាភាសារខ្មែរអាចជួយអោយយើងបង្កើតវេបសាយមួយដោយស្រស់ស្អាត នៅក្នុងនេះ មានរូមន្ដ និយមន័យ នឹងគន្លឹងក្នុងការសរសេរកូដ ផងដែរ។ ទាញយកឥតគិតថ្លៃខាងក្រោមនេះ ៖ ទាញយកឥតគិតថ្លៃ HTML5 | ទាញយកឥតគិតថ្លៃ CSS

0%

User Rating: 4.6 ( 1 votes)