លោកអ្នកអាចទាញយកវេបសាយទាំងមូល មកមើលទោះបីគ្មា Internet ក៏ដោយ វាមានភាពងាយស្រួល ក្នុងការទាញយក នូវ Website ទាក់ទងនឹង ចំណេះដឹង គន្លឹះផ្សេងៗ នឹង Website មេរៀនយកមក រៀននៅពេលគ្មាន Internet ប្រើប្រាស់ ឫអាចរក្សាទុកជាឯកសារ មើលពេលក្រោយទៀតក៏បាន ។ សម្រាប់កម្មវិធីនេះឈ្មោះថា​ httrack ហើយយើង អាចទាញយកដោយស៊េរី ជាមួយ ខេមបូណិច ។

របៀបទាញយក Website មកបើកមើលដោយគ្មាន Internet
-ទាញយកកម្មវិធីតាមlink ខាងក្រោម
-ធ្វើការតម្លើងកម្មវិធីនោះ ជាធម្មតា
-រួចបើកម្មវិធី ចុច Next
-បន្ទាប់មក Copy link វេបសាយដែរអ្នកចង់ Download រួចកំណត់ដូចរូបខាងក្រោម បន្ទាប់មកចុច Next
-វេបសាយត្រូវបានទាញយក
បញ្ចាក់៖ វេបសាយដែរទាញយក អ្នកឈប់ទាញយកត្រឹមណា អ្នកអាចបើកវេបសាយបានតែត្រឹម នឹងប៉ុន្នោះ

ទាញយកនៅទីនេះ

សូមទស្សនាវីឌីអូរខាងក្រោមពីរបៀបទាញយក៖