សៀវភៅសមាសធាតុសំខាន់ៗរបស់កុំព្យូទ័រ ជាភាសារខ្មែរ( Microprocessor ) មានពន្យល់ពាក្យនឹងនិយមន័យ នៃសមាសធាតុរឹង(Hardware) សំខាន់ៗរបស់កុំព្យូទ័រ ដូចជា CPU,Motherboard,Monitored,… នឹងឆ្នាំនៃការបង្កើតនូវសមាសធាតុនីមូយៗ របស់កុំព្យូទ័រ សម្រាប់អ្នកដែលចង់សិក្សា ផ្នែកជួសជុលកុំព្យូទ័រ នឹងអ្នកដែលរៀនកុំព្យូទ័រ គួរតែសិក្សា ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ ប្រើប្រាស់ នឹង ទិញកុំព្យូទរ័។

ទាញយកនៅទីនេះ