សៀវភៅនេះ អាចជួយលោកអ្នកក្នុងការយល់ដឹង នឹងការតភ្ជាប់ Network ពីកុំព្យូទ័រមួយទៅកាន់កុំព្យូទ័រជាច្រើន ដោយមានកាពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយ ពីនិយមន័យនួមួយៗទៀងផង។
Network គឺជាការតភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រជាច្រើនអោយស្គាល់គ្នា នឹងតភ្ជាប់ឧបករណ៍ជាច្រើនអោយស្គាល់គ្នា ដែលស្ថិតនៅលើបណ្ដាញតែមួយ ក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្ដូរ ពត៏មាន នឹង ទិន្ន័យ (Such as: Files,Voice, Video,Email, Print,…)។
Data គឺជាតំលៃលេខ ឬ តួលេខ ជាក់លាក់មួយដែរបញ្ជាក់អោយយើងដឹង។ Data អាចជា Files, Voice, Video, E-mail, Image, Text,…ជាដើម។
ទាញយកនៅទីនេះ | ទំហំ៖4.94MB | pdf

សៀវភៅនេះ អាចជួយលោកអ្នកក្នុងការយល់ដឹង នឹងការតភ្ជាប់ Network ពីកុំព្យូទ័រមួយទៅកាន់កុំព្យូទ័រជាច្រើន ដោយមានកាពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយ ពីនិយមន័យនួមួយៗទៀងផង។ Network គឺជាការតភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រជាច្រើនអោយស្គាល់គ្នា នឹងតភ្ជាប់ឧបករណ៍ជាច្រើនអោយស្គាល់គ្នា ដែលស្ថិតនៅលើបណ្ដាញតែមួយ ក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្ដូរ ពត៏មាន នឹង ទិន្ន័យ (Such as: Files,Voice, Video,Email, Print,…)។ Data គឺជាតំលៃលេខ ឬ តួលេខ ជាក់លាក់មួយដែរបញ្ជាក់អោយយើងដឹង។ Data អាចជា Files, Voice, Video, E-mail, Image, Text,…ជាដើម។ ទាញយកនៅទីនេះ | ទំហំ៖4.94MB | pdf

0%

User Rating: 4.3 ( 1 votes)