អ្នកដែរធ្លាប់សិក្សានូវមុខវិទ្យា ពត៏មានវិទ្យា ឬ មុខវិទ្យាពេទ្យ និងមុខវិទ្យាផ្សេងៗទៀត ទាក់ទងនិងការវិភាគ ប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាលនូវ មុខវិទ្យា SPSS នេះហើយ ដែរ SPSS មានពាក្យពេញមកពី Statistics Package for the Social Sciences។
ហើយនេះគឺជា សៀវភៅ SPSS ជាភាសាខ្មែរ សម្រាប់សិក្សារដោយខ្លួនឯង នៅផ្ទះបាន ក្នុងសៀវភៅនេះផងដែរ ក៏មានពន្យល់ពី និយម័និង ការប្រើប្រាស់កម្មវីធី SPSS នេះផងដែរ។ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ លោកអ្នកអាចធ្វើការទាញយកតាមរយៈ Link ខាងក្រោមនេះ៖
របៀបទាញយកកម្មវិធីនិងសៀវភៅសិក្សា៖

ទាញយកនៅទីនេះ

អ្នកដែរធ្លាប់សិក្សានូវមុខវិទ្យា ពត៏មានវិទ្យា ឬ មុខវិទ្យាពេទ្យ និងមុខវិទ្យាផ្សេងៗទៀត ទាក់ទងនិងការវិភាគ ប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាលនូវ មុខវិទ្យា SPSS នេះហើយ ដែរ SPSS មានពាក្យពេញមកពី Statistics Package for the Social Sciences។ ហើយនេះគឺជា សៀវភៅ SPSS ជាភាសាខ្មែរ សម្រាប់សិក្សារដោយខ្លួនឯង នៅផ្ទះបាន ក្នុងសៀវភៅនេះផងដែរ ក៏មានពន្យល់ពី និយម័និង ការប្រើប្រាស់កម្មវីធី SPSS នេះផងដែរ។ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ លោកអ្នកអាចធ្វើការទាញយកតាមរយៈ Link ខាងក្រោមនេះ៖ របៀបទាញយកកម្មវិធីនិងសៀវភៅសិក្សា៖ ទាញយកនៅទីនេះ

0%

User Rating: 4.03 ( 6 votes)