ទាញយកកម្មវិធីកាត់តវីឌីអូរដ៏ពេញនិយម Vegas Pro 14 Build 244 ជំនាន់ចុងក្រោយ

អ្នកដែរចូលចិត្ដផ្នែកកាត់តវិឌីអូរប្រាស់កដជាស្គាល់នូវកម្មវិធី កាត់តវីឌីអូរដ៏ពេញនិយមមួួយនេះហើយ ដែរវាមុខងាច្រើន សម្រាប់កាត់ត និងបន្ថែមនូវ Annimations ប្លែកៗស្អាតៗនៅលើ វិឌីអូររបស់អ្នក ជាពិសេសនោះការតម្លើងអក…