សុខក្រម គឺជាកម្មវិធីមួយ ដែលត្រូវបាន បង្កើត​ឡើង ដោយ​ក្រុម​អ្នក​អភិវឌ្ឍ របស់​ក្រុម​ហ៊ុនមួយ ឈ្មោះ​ថា CodinGate ដើម្បីចែក​រំលែក នូវ​ពត៌​មាន​ជា​ច្រើន ទាក់​ទង​ទៅនឹង សុខភាព។ កាន់តែពិសេស បន្ថែម​ទៀត​នោះ គឺថា​ …