សុខ​ក្រម បណ្តុំ​ពត៌​មាន​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង សុខភាព ដែល​អ្នក​គួរ​តែ​តម្លើង លើ​ស្មាត​ហ្វូន!

សុខក្រម គឺជាកម្មវិធីមួយ ដែលត្រូវបាន បង្កើត​ឡើង ដោយ​ក្រុម​អ្នក​អភិវឌ្ឍ របស់​ក្រុម​ហ៊ុនមួយ ឈ្មោះ​ថា CodinGate ដើម្បីចែក​រំលែក នូវ​ពត៌​មាន​ជា​ច្រើន ទាក់​ទង​ទៅនឹង សុខភាព។ កាន់តែពិសេស បន្ថែម​ទៀត​នោះ គឺថា​ …