ត្រូវម៉ាច់ហ្មង សម្រាប់មិត្តអ្នកអាន ដែលចូលចិត្តលេងហ្គេម បែបវ៉ៃគ្នាទៅវិញ ទៅមក ហើយអ្នក ដែលដឹង ថាមានហ្គេមណា សប្បាយលេងទៀត ដែលជាប្រភេទវ៉ៃគ្នា នេះដែរ ប្រាកដជា ពេញចិត្ត ដោយសារតែ ហ្គេមដែលយើង នឹងណែនាំនៅ ខាងក្រោមនេះ សុទ្ធសឹង ជាហ្គេមដែលមាន ការពេញនិយម ទាំងប្រព័ន្ធ ដំនើរការ iOS និង Android ។


ហ្គេមខាងក្រោម មានជាប្រភេទហ្គេមវ៉ៃគ្នាក៏មែនពិត តែមានទម្រង់លេង ខុសៗគ្នា ដោយខ្លះ មានវ៉ៃគ្នា ប្រើអាវុធ, កីឡា UFC, ពពួក Superheroes ប្រើថាមពលវ៉ៃគ្នា មានទាំងមកពី Marvel និង DC Comics និងវ៉ៃកីឡាកាស ជាដើម សូម្បីតែ Power Ranger ក៏មានដែរ។
Shadow Fight 2

ចុចត្រង់នេះ សម្រាប់ Android | ចុចត្រង់នេះ សម្រាប់ iOS

EA SPORTS UFC

ចុចត្រង់នេះ សម្រាប់ Android | ចុចត្រង់នេះ សម្រាប់ iOS

Injustice 2

ចុចត្រង់នេះ សម្រាប់ Android | ចុចត្រង់នេះ សម្រាប់ iOS

MARVEL Contest of Champions

ចុចត្រង់នេះ សម្រាប់ Android | ចុចត្រង់នេះ សម្រាប់ iOS

WWE Immortals

Image result for WWE Immortals
ចុចត្រង់នេះ សម្រាប់ Android | ចុចត្រង់នេះ សម្រាប់ iOS

Power Rangers: Legacy Wars

Image result for Power Rangers: Legacy Wars
ចុចត្រង់នេះ សម្រាប់ Android| ចុចត្រង់នេះ សម្រាប់ iOS

Real Steel Boxing Champions

Image result for Real Steel Boxing Champions
ចុចត្រង់នេះ សម្រាប់ Android | ចុចត្រង់នេះ សម្រាប់ iOS
របបៀបទាញយកកម្មវិធី៖

ត្រូវម៉ាច់ហ្មង សម្រាប់មិត្តអ្នកអាន ដែលចូលចិត្តលេងហ្គេម បែបវ៉ៃគ្នាទៅវិញ ទៅមក ហើយអ្នក ដែលដឹង ថាមានហ្គេមណា សប្បាយលេងទៀត ដែលជាប្រភេទវ៉ៃគ្នា នេះដែរ ប្រាកដជា ពេញចិត្ត ដោយសារតែ ហ្គេមដែលយើង នឹងណែនាំនៅ ខាងក្រោមនេះ សុទ្ធសឹង ជាហ្គេមដែលមាន ការពេញនិយម ទាំងប្រព័ន្ធ ដំនើរការ iOS និង Android ។ ហ្គេមខាងក្រោម មានជាប្រភេទហ្គេមវ៉ៃគ្នាក៏មែនពិត តែមានទម្រង់លេង ខុសៗគ្នា ដោយខ្លះ មានវ៉ៃគ្នា ប្រើអាវុធ, កីឡា UFC, ពពួក Superheroes ប្រើថាមពលវ៉ៃគ្នា មានទាំងមកពី Marvel និង DC Comics និងវ៉ៃកីឡាកាស ជាដើម សូម្បីតែ Power Ranger ក៏មានដែរ។ Shadow…

0%

User Rating: Be the first one !