កម្មវិធី​កាត់ត​វីដេអូ Adobe Premiere Pro អាច​ប្រើ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​បាន​ពេញ​លេញ​ហើយ ចំណែក​កម្មវិធី Sony Vegas មិនទាន់​ស្គាល់​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​នៅ​ឡើង​ទេ។ ដោយសារ Sony Vegas ដើរ​តែ​ជាមួយ…