កម្មវិធីនេះបានក្លាយទៅជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់ដែលត្រូវតែមាននៅលើកុំព្យូទ័រនីមួយ។ កម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចង់ក្រង់និងបង្កើតឯកសារជា File តែមួយដែរបានយ៉ាងាយស្រួលមិនរញេរញៃ ជាមួយកម្មវិធីនេះអ្នកអាចបញ្ចូលគ្នានូវឯកសារជាច្រើនចូលទៅក្នុងថតតែមួយឬថតដែលមានស្រាប់។


ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្ញើឯកសារជាច្រើននៃថតឬឯកសារមួយអ្នកគួតែប្រើកម្មវិធីនេះ បញ្ចូល File រាយៗទាំងអស់ទៅជា File ធំមួយ ដើម្បីងាយស្រួលផ្ញើ ឯកសារចេញចូល មិនចំណាយពេលយូឡើយក្នុងការផ្ញើ។


លោកអ្នកអាច WinRAR 5.50 Beta 1 តាមរយៈLink ខាងក្រោមបាន៖