សម្រាប់អ្នករៀនជំនាញផ្នែក ពត៏មានវិទ្យាពិតជាស្គាល់ច្បាស់ណាស់ ជាមួយពាក្យ “Hello World ” គឺជាពាក្យដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់រៀនសរសេរកម្មវិធីដំបូង ដែរមានសឹងតែគ្រប់ នៅក្នុងសៀវភៅ ឬ ឧទាហរណ៏ នៃការចាប់ផ្ដើមរៀនសរសេរកូដដំបូង។ Programming Languages ជាភាសារកុំព្យូទ័រដែរគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ សរសេរកម្មវិធីនៅលើ កុំព្យូទ័រ ភាសារទាំងនោះមានជាច្រើន សម្រាប់សរសេរនៅលើកម្មវិធីនីមួយៗ នឹងសម្រាប់ដំណើការលើ ឧបករណ៏ផ្សេងៗគ្នា ដូច កម្មវិធីនៅលើកុំព្យូរ័ ហ្គេមកំសាន្ដ កម្មវិធីនៅលើទូរសព្ទ័ដៃ កម្មវិធីសម្រាប់បង្កើតវេបសាយ….។ល។

ហើយថ្ងៃនេះដែរយើង នឹងបង្ហាញនូវកូដ នៃកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នា សម្រាប់សរសេរបង្ហាញ ពាក្យ “Hello World” ជាមួយ 26 ភាសារ Promgraming ដូចខាងក្រោម:

1. C

#include
 
int main()
{
    printf(“Hello, World”);
return(0);
}

2. C++

#include
 
int main()
{
    std::cout << “Hello, World”;
    return 0;
}

3. C#

using System;
class Program
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine(“Hello, World”);
    }
}

4. BASH

echo “Hello, World”

5. BASIC

PRINT “Hello, World”

6. HTML

 Hello, World

7. JAVA

public class Main {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(“Hello, World!”);
}
}

8. CLIPPER

? “Hello, World”

9. DELPHI

program HelloWorld;
begin
  Writeln(‘Hello, World’);
end.

10. COFFEESCRIPT

console.log ‘Hello, World’

11. MATLAB

disp(‘Hello, World’)

12. JULIA

println(“Hello, World”)

13. JAVASCRIPT

document.write(‘Hello, World’);

14. LOGO

print [Hello, World]

15. JQUERY

$(“body”).append(“Hello, World”);

16. PERL 5

print “Hello, World”;

17. PASCAL

program HelloWorld;
begin
  WriteLn(‘Hello, World’);
end.

18. OBJECTIVE-C

#import
#import
 
int main(void)
{
    NSLog(@”Hello, World”);
    return 0;
}

19. VISUAL BASIC .NET

Module Module1
    Sub Main()
        Console.WriteLine(“Hello, World”)
    End Sub
End Module

20. R

cat(‘Hello, World’)

21. VBSCRIPT

MsgBox “Hello, World”

22. XSLT

      Hello, World

23. PROCESSING

void setup(){
  println(“Hello, World”);
}

24. RUBY

puts “Hello, World”

25. SWIFT

print(“Hello, World”)

and Last, but not least

26. PYTHON

print (“Hello, World”)